Dokumentumok

Alapiskola - Základná škola

     Nagycétény - Veľký Cetín

Nyelv

Dokument: POKYNY pre žiakov a zákonných zástupcov (pdf)

Základná škola-Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O K Y N Y

pre žiakov a zákonných zástupcov

(aktualizácia k 26. 10. 2020)

upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov    Základná škola-Alapiskola, Hlavná 638/2 Veľký Cetín v období od

26. októbra 2020 do odvolania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod

 

 

1.      Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možnosti Základnej školy-Alapiskola, Hlavná 638/2 Veľký Cetín. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. 10. 2020.

 

2.      Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR  a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

 

3.      Rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.

 

 

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku

 

 

1.      Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.

2.      Žiaci sa vyučujú v jednotlivých triedach a jednotlivé triedy sa nedelia.

3.      Triedna učiteľka má v kompetencii upraviť si výučbu podľa potreby a situácie v triede po konzultácii a odsúhlasení príslušnou zástupkyňou riaditeľa školy.

4.      Telesná výchova sa vyučuje len vo vonkajších priestoroch.

5.      Vstup do školy týmito vchodmi (v čase od 6:45 – 7:30 hod. nasledovne):

ü  Hlavný vchod: 1. až 4. ročník

6.      Pri vstupe do školy žiakom zmeria teplotu zamestnanec školy. Žiak si zároveň pri vstupe dezinfikuje ruky.

 

Vyučovanie v 5. – 9. ročníku

 

 

1.      Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 26.10.2020. Žiaci sa budú dištančne vzdelávať 15-17 hod./týždeň.

2.      Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 13:00 hod. prostredníctvom programov Zoom, fórum základnej školy /www.zscetin.eu/forum/. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali webovú stránku a fórum školy.

3.      Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie. Učiteľ takému žiakovi poskytne pomoc a konzultáciu v primeranom rozsahu.

4.      Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.

5.      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce, pracovné listy a plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

6.      Spôsob hodnotenia v čase mimoriadnej situácie na základe uznesenia pedagogickej rady: ústna forma skúšania

7.      Pedagóg zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP.

8.      Hodnotenie nebude prebiehať počas dištančného vzdelávania v týchto predmetoch: technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova.

9.      Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.

10.  V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.

11.  Pre dištančné vzdelávanie sa využívajú aj všetky doterajšie vzdelávacie portály, ktoré má škola zakúpené (Zborovna).

12.  Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.

13.  Žiaci sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na webovej stránke školy a fórum školy.

14.  Rodičia majú k dispozícii mailovú adresu Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. na prípadné otázky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania

 

 

1.      Žiaci sú povinní zúčastniť sa na dištančnom vzdelávaní, sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní aktívne pracovať, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako poznámka do triednej knihy.

2.      Musia sa správať slušne a v súlade so školským poriadkom.

3.      Žiaci nesmú vyrušovať, vybavovať si osobné záležitosti so spolužiakmi.

4.      Na hodinu musia byť vopred pripravení (pomôcky a učebné materiály).

5.      Funkčnosť PC techniky si žiak vyskúša ráno, pred vyučovaním. Priebeh výučby nenarúša skúšaním techniky počas vyučovania.

6.      Za nevhodné správanie alebo vyrušovanie môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie bude prerokované v pedagogickej rade.

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov

 

 

1.      Zákonný zástupca žiaka sleduje a dodržiava usmernenia riaditeľa školy na webovej stránke školy.

2.      Komunikuje s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim a to elektronickým alebo telefonickým spôsobom.

3.      V prípade neúčasti žiaka na online vyučovaní, ospravedlňuje jeho absenciu, ktorú musí zdôvodniť. Tak isto informuje príslušného vyučujúceho a triedneho učiteľa ak má žiak technické problémy s pripojením na internet alebo PC.

4.      Zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie.

5.      Nastaví dieťaťu denný režim a kontroluje jeho dodržiavanie.

6.      Zabezpečí dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a samoštúdiom,  zabezpečí dohľad nad odovzdávaním domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách.

7.      Rodičia majú k dispozícii mailovú adresu Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. na prípadné otázky

 

 

 

Prevádzka a spôsob stravovania v školskej jedálni

 

 

1.      Základná škola poskytuje stravovanie žiakom 1. – 4. ročníka.

2.      Základná škola poskytuje stravovanie aj zamestnancom školy.

3.      Základná škola naďalej poskytuje stravovanie pre detí MŠ Paňa, MŠ Malý Cetín, MŠ Manócska Óvoda .

4.      Obed sa bude vydávať v čase od 11.30 do 13.30 hod.

5.      Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy telefonicky do 6.30 v daný deň (037/65 97 208).

6.      Pedagogický zamestnanec ktorý vykonáva dozor v ŠJ pomáha pri výdaji obeda.

7.      Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško stravník odloží až počas konzumácie obeda.

 

 

Prevádzka ŠKD

 

 

1.      Prevádzka ŠKD bude od 26. 10. 2020 v riadnom čase od 11.10 hod. do 16.00 hod.

2.      Žiakov si do príslušných oddelení preberá zodpovedná vychovávateľka/ učiteľka podľa upraveného rozvrhu.

3.      Počas pobytu v ŠKD majú žiaci rúška, dezinfikujú a umývajú si ruky, zabezpečuje sa intenzívne vetranie tried.

 

 

Jesenné prázdniny

 

 

1.      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok).

2.      Počas týchto dní neprebieha vyučovanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné základné opatrenia

 

 

1.      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

2.      Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude  umiestnený  do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

3.      Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

4.      Snahou vedenia školy a všetkých učiteľov je, aby sa žiaci napriek obmedzeným podmienkam čo najviac naučili a toto môžeme dosiahnuť len dobrou vzájomnou spoluprácou so zákonnými zástupcami o ktorú vás týmto prosíme. 

5.      V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu situáciu budú tieto usmernenia upravované, menené a pravidelne aktualizované.

6.      Súčasťou tohto dokumentu je aj krízový plán pre žiaka (príloha č. 1) a krízový plán pre rodiča (príloha č. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkom Cetíne, 26.10.2020                                                        ...........................................

                                                                                                              Mgr. Boglárka Bartos

                                                                                                              poverená riaditeľka ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krízový plán pre žiaka

 

 

(prevzaté: http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2020/08/Krizovy_scenar.pdf)

 

 

1.      Komunikácia:

·         Máš ako komunikovať so svojimi učiteľmi?

o   Ak áno, je to super! 

o   Ak nie - čo je problém? - s pomocou rodičov oslov svojich učiteľov aby vám vysvetlili ako spolu budete komunikovať.

 

2.      Rozvrh:

·         Zisti si, aký je tvoj rozvrh online hodín - U tvojho triedneho učiteľa alebo spolužiaka, pozri si webovú stránku školy

 

3.      Čas:

·         Priprav sa na vyučovanie - Tak ako sa pripravuješ na hodiny keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online. Nezabudni na svoje domáce úlohy.

·         Opakovanie - po hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali.

·         Netráv pri počítači veľa času - keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa dnes zahrať trochu inak - spoločenskú hru, zacvič si...

 

4.      Účasť na hodine:

·         Máš sa ako pripojiť? Ak nemáš počítač, použi svoj telefón.

·         Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole.

·         Počas hodiny:

o   Dávaj pozor.

o   Nebuď rušený - ak sa dá, snaž sa aby ťa rozptyľovalo čo najmenej vecí: vypni televízor, rádio, zavri ostatné programy na počítači, vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať hodinu.

o   Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ - keď ťa poprosí, aby si si zapol mikrofón/kameru...

o   Zapájaj sa do priebehu hodiny – odpovedaj na otázky učiteľa. Nezabudni sa ale prihlásiť!

o   Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa!

o   Nevyrušuj - nepíš ostatným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa.

 

5.      Pomoc:

·         ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O POMOC!


 

Krízový plán pre rodiča

 

(prevzaté: http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2020/08/Krizovy_scenar.pdf)

 

 

1.      Podpora:

·         vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu o vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky,

·         podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní.

 

2.      Informovanosť:

·         informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi,

·         informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania,

·         vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať.

 

3.      Technické vybavenie:

·         zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software),

·         pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby osloviť školu.

 

 

 

4.      Materiály:

·         v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážiť online verziu voči tlačenej.

 

A 2016/2017 -es iskolai év ünnepélyes megnyitója

Oktatási utalványok szétosztása

Osztályönkormányzat megválasztása

Az oktatási utalványok leadása

Hétfői reggeli torna

Diákparlament  megalapítása

Az elsősök és többi alsó tagozatos diákok fényképezkedése

A tej világnapja, rendezvények

Őszi sportnap

Folyóiratok megrendelése 

Versenyek:            
  • sárkánykészítés, tökfigurakészítés

„A legesztétikusabb osztály“ versenyének elindítása

Az iskolarádió adásai-szerdai nap

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:52-kor.

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.

Étlap

2024. 06. 10.  - Hétfő

Polievka mrkvová mliečna so strúhaným cestom
Granadiersky pochod
Kyslá uhorka
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu

2024. 06. 11.  - Kedd

Polievka sedliacka
Kuracie stehná pečené na masle
Ryža dusená Kompót miešaný s nálevom
Stolová voda

2024. 06. 12.  - Szerda

Polievka cícerová so zeleninou a zemiakmi
Hovädzia pečienka znojemská
Slovenská ryža
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu
Cereálna tyčinka 25g

2024. 06. 13. - Csütörtök

Polievka paradajková
Ryža
Rybie filé pečené na masle
Zemiaky varené
Šalát mix
Stolová voda

2024. 06. 14.  - Péntek

Polievka hrachová s párkom
Chlieb k polievke
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu
Jablká

 

Látogatók

Ma 10

Ezen a héten 56

Ebben a hónapban 171

Összesen 27541

Elérhetőségek

Postacím
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - ALAPISKOLA
HLAVNÁ 638
951 05 VEĽKÝ CETÍN
Telefonszám/Fax

037/6597211 – igazgatóság
037/6597208 – iskolai étkezde

E-mail:
zscetin(kukac)gmail.com